GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce údajů

Adresa tohoto webu je https://www.lekarnovyliskovec.cz

Provozovatelem je

MUDr. Vendula Valentová
Zoubkova 519/53, 624 00 Brno
IČ: 06747230

Správce MUDr. Vendula Valentová (dále jen "ordinace") je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb zákonným způsobem a to zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s obecným nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které je účinné od 25.5.2018.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Jednotlivé důvody zpracování:

Kontaktní formuláře

Na našem webu máte možnost kontaktovat nás pomocí tzv. kontaktních formulářů. To Vám umožňuje např. objednávat si eRecepty nebo zasílat sdělení lékaři.

Všechna data, která vložíte do kontaktního formuláře, jsou ve formě e-mailu zaslána na adresu ordinace(zavináč)lekarnovyliskovec.cz podobně, jako kdybyste je zaslali ze svého poštovního programu. Zasílaný e-mail je chráněn šifrováním.

Tato data nejsou ukládána provozovatelem tohoto webu ani poskytována třetím osobám, ale končí výhradně ve výše uvedené mailové schránce ordinace.

Online objednávání

Na našem webu máte možnost objednat se u lékaře – rezervovat si termín návštěvy.

Pro provoz rezervačního systému ulkádáme pouze údaje nutné pro spárování vaší rezervace s naším ambulantním programem provozovaného naší ordinací a pro možnost následné editace objednávky.

Ukládané informace jsou:

jméno a příjmení, rok narození - pro jednoznačnou identifikaci pacienta
telefoní číslo - abychom vás mohli zkontaktovat v případě potřeby dodatečných informací
email - na email vám zasíláme potvrzení rezervace a slouží také pro ověření identity v případě úpravy objednávky
důvod návštěvy a text vaší rezervace - abychom věděli z jakého důvodu jste objednán/a, na základě důvodu návštěvy rozlišujeme možné termíny pro objednání

Analýza návštěvnosti stránek

Naše stránky využívají cookies ke správné funkci webu (nutné) a dále k analýze návštěvnosti webu (analytické). Analytické cookie nám poskytují anonymní data o návštěvnosti a správné funkci webu. Informace o cookies využívaných na našich stánkách zjistíte na webu Google Analytics v sekci "Analýzy"

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Ordinace zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s v souladu s čl. 32 GDPR odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení (šifrování úložišť a záloh, šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a šifrování e-mailů, antivirové a další opatření).

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše data zadaná na tomto webu předáváme výhradně na e-mail ordinace(zavináč)lekarnovyliskovec.cz nebo do interního objednávkového systému ordinace. Dalším osobám ani žádným analytickým serverům (Google, Facebook,…) údaje neposkytujeme. Data zadávaná do formulářů zpracovávaných emailem procházejí automatickou kontrolou spamu.

Jak dlouho uchováváme Vaše data

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup a přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tím není dotčeno vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, které můžete uplatňovat na základě Žádosti o záznam k pořízení výpisu nebo kopie ZD

Právo na opravu (resp. doplnění)

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o opravu těchto osobních údajů.

Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém můžeme vyhovět vaší žádosti o výmaz osobních údajů může být limitován našimi zákonnými povinnostmi uchovávat některé osobní údaje, a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Pokud se na naší straně neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Právo na omezení zpracování

V souvislosti s uplatněním výše uvedených práv nás můžete požádat také o dočasné omezení zpracování svých osobních údajů.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese ordinace(zavináč)lekarnovyliskovec.cz.

Předávání Vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2021.